mali

 

Yapınızın Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen esaslara uygun olarak, yıllık işletme planını, gelir-gider bütçesini hazırlar.

 

Bütçeye göre gelir ve giderleri takip eder, mali tablolarını hazırlar, denetime hazır tutar. Genel muhasebe usul ve yöntemlerine göre yasal defter ve kayıtları tutar. Kat Mülkiyeti Kanununa uygun olarak aidatların takibi ve tahsilâtını yapar. Yapıyla ilgili diğer mal ve hizmet ödemelerini yapar. Finans işlemleri, fon-nakit yönetimi, yasal mali yükümlülüklerin ifası, dosyalama ve arşiv yönetimini yapar.

İç ve dış mali denetimler gerçekleştirir.

 

Yönetim Planında belirtilen şekilde ve "Kat Mülkiyeti Kanununa" göre Kat Malikleri Kurulu toplantı organizasyonunu yapar.